Med PEP (Politically Exposed Person – PEP) avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.Med ”viktig offentlig funktion” avses funktioner som:

  • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
  • Parlamentsledamöter
  • Ledamöter i styrelsen för politiska partier
  • Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
  • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
  • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
  • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med ”familjemedlem” till PEP avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.Med ”känd medarbetare” till en PEP avses:

  • Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP
  • Fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats för en PEP.

Med ”nära förbindelser” avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med en förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hittade du svaret?